શ્રી અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર પેંડેંટ્સ

(સર્વ વૈષ્ણાવોના મનોરથ સિદ્ધ કરતું શ્રીકૃષ્ણ મહામંત્ર પેંડેંટ્સ)

અનમોલ ઘરેણુ આજે જ વસાવો.
અનમોલ ઘરેણુ આજે જ વસાવો.
અનમોલ ઘરેણુ આજે જ વસાવો.
અનમોલ ઘરેણુ આજે જ વસાવો.

"આ પેંડેંટ્સ ધારણ કરવાથી +પોજ઼ેટિવ ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. મહામંત્ર શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ, સ્મરણ કરવુ ખૂબ જ લાભદાયક ફળ પ્રાપ્તી થાય છે. અનમોલ ઘરેણુ દરેક ભાવિકો ઍ શ્રદ્ધા પૂર્વેક વસાવા જેવુ છે."

Offer upto 5 to 50 pieces


Note: For outside Gujarat, courier charge + service tax is extra as per applicable. 92.5 Silver / Gold Plated & 14Crt Gold by Order Possible

Terms & Condition* : We Provide Products in Wholesale Also

Copyright © 2014 All rights reserved.
Designed by :Barodaweb The E-catalouge Designer